Brug af Hjemmesiden – Vilkår og Betingelser
Dette er de forretningsvilkår og forretningsbetingelser, der henvises til, og som indgår i HD Forsikring Assurance Agentur ApS. Disse vilkår og betingelser er vigtige og har til formål at beskytte både os og dig. Du bedes venligst tage dig tid til at læse vilkårene og betingelserne grundigt igennem. Ved at bruge hjemmesiden viser du, at du accepterer disse vilkår og betingelser.

Hvor som helst på hjemmesiden betegnelserne “HD Forsikring”, “vor/vores/vore”, “os” eller “vi” benyttes, henviser de til HD Forsikring Assurance Agentur Aps, CVR-nr. 28 11 51 72.

Tilbud eller Rådgivning
De oplysninger, redskaber og materialer som findes på hjemmesiden stilles til rådighed alene som information. De må hverken anvendes som eller anses for at udgøre et tilbud om levering af serviceydelser eller produkter, ej heller for at udgøre finansiel eller professionel rådgivning som er tilpasset dine forhold eller en henstilling i forbindelse med sådanne serviceydelser eller produkter.

Indhold
Selv om der er truffet alle rimelige forholdsregler for at sikre, at hjemmesidens indhold er ajourført og korrekt, og at den server som stiller hjemmesiden til rådighed er fri af virus og bugs, fralægger HD Forsikring Assurance Agentur ApS sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser eller mangler som følge af dens brug. HD Forsikring Assurance Agentur ApS forbeholder sig ret til at lukke for adgang til hjemmesiden midlertidigt eller permanent uden varsel.

Oplysninger og vurderinger som fremgår af hjemmesiden, er indhentet eller udledt fra kilder som ifølge HD Forsikring Assurance Agentur’s skøn er pålidelige, men HD Forsikring Assurance Agentur ApS giver ingen garanti for, at de er korrekte eller fuldstændige. HD Forsikring Assurance Agentur ApS fralægger sig ethvert ansvar for tab som måtte pådrages ved brug af materialer som findes på hjemmesiden.

Globale restriktioner
Hjemmesidens indhold er kun egnet til brug i og af personer bosiddende i Danmark. Hjemmesiden er ikke beregnet til brug af brugere i noget andet land, hvor en sådan brug ville være i konflikt med gældende love og regler.

Ansvarsfraskrivelse
I det omfang som gældende love og regler tillader dette fralægger HD Forsikring sig herved alle garantier, udtrykkelige, lovbestemte eller stiltiende, vedrørende hjemmesiden, herunder men ikke begrænset til alle garantier vedrørende salgbarhed, egnethed til særlige formål eller brug eller tilsvarende i henhold til de for en hvilken som helst jurisdiktion gældende love og/eller regler.

HD Forsikring giver ingen indeståelse eller garanti for hjemmesidens nøjagtighed, betimelighed, egnethed, fuldstændighed eller rådighed eller for de oplysninger som indhentes ved brug af hjemmesiden eller for, at hjemmesiden eller oplysningerne er fejlfri.

I det omfang gældende love og/eller regler tillader, fralægger HD Forsikring sig ethvert eventuelt erstatningsansvar – uanset omstændighederne og uanset hvilken fortolkning der måtte anlægges på gældende love/eller regler, erstatningsret, aftaleret, objektivt ansvar eller på anden vis – som måtte opstå som følge af adgang til eller brug af eller manglende adgang til eller brug af hjemmesiden uanset om direkte, indirekte, særlige eller forbundne skader eller følgeskader af enhver art, herunder tab af overskud eller for tredjemands krav eller forlangende, uanset om HD Forsikring havde eller burde have haft kendskab til muligheden for et sådant krav eller forlangende.

I det tilfælde at HD Forsikring ikke, under gældende lov, kan fralægge sig erstatningsansvar, begrænses HD Forsikring’s erstatningsansvar til genlevering af den/det pågældende serviceydelse, produkt eller tilsvarende produkt, udgiften til genlevering af serviceydelsen, produktet eller tilsvarende produkt er i tilfælde af produkter, udgiften til reparation af produkterne ifølge vort valg.

Samlet gennemgang af hele materialet
Hjemmesidens materialer og indhold bør læses helt igennem med fodnoter, ansvarsfraskrivelser eller begrænsninger og intellektuel ejendomsret, databeskyttelse eller meddelelser om navnebeskyttelse.

Du får under ingen omstændigheder tilladelse til at besøge hjemmesiden, hvis du ønsker at bruge dens indhold til egen kommerciel fordel, eller hvis du har til hensigt at korrumpere, ødelægge eller blokere vor fortsatte levering af en service fra denne hjemmeside.

Visse links her på hjemmesiden går til tredjemands hjemmesider, som HD Forsikring ingen indflydelse har på, og HD Forsikring fralægger sig ethvert ansvar for tab eller skade i enhver henseende i forbindelse med materialer som er del af disse hjemmesider.

Intellektuel ejendomsret
Hjemmesidens indhold er beskyttet af copyright og må kun anvendes til personlig brug. Ejeren af copyright, HD Forsikring Assurance Agentur ApS, giver dig alene tilladelse til at lave bekræftede genparter af materiale som offentliggøres på hjemmesiden, og sådanne genparter må alene anvendes til at gøre dig og din organisation bekendte med de produkter og serviceydelser som HD Forsikring tilbyder.

Materialet kan downloades gratis af brugere til gennemsyn alene. Intet må udnyttes kommercielt, kopieres, gengives, ændres, genudgives, oploades, sendes som brev, overføres eller distribueres på nogen som helst måde uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra HD Forsikring. Ingen anden brug er tilladt. Hvis du ønsker at bruge materialet til andre formål, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysninger i menupunktet “Kontakt Os”.

HD Forsikring og HD Forsikring-logoet tilhører HD Forsikring Assurance Agentur ApS og alle varemærker, servicemærker og logoer som bruges på hjemmesiden er varemærker eller servicemærker eller registrerede varemærker og registrerede servicemærker tilhørende HD Forsikring .Uautoriseret brug forbydes.

Produkter og Serviceydelser
Hjemmesiden gør ikke forsøg på at give fuldstændige oplysninger om alle vore policer (f.eks. oplysninger vedrørende dækning og mulige udelukkelser eller begrænsninger). De fuldstændige oplysninger findes i policerne, som fremsendes på anmodning. HD Forsikring forbeholder sig ret til at ændre dækningsomfanget på tidspunktet for tilbudsgivning.

Gældende lov
Hjemmesiden er oprettet af HD Forsikring. Dansk lov er til enhver tid gældende for dens brug og i tilfælde af en tvist underkaster parterne sig uigenkaldeligt de danske domstoles jurisdiktion.

Opdateringer
Din brug af hjemmesiden er underlagt de vilkår og betingelser som er gældende på det pågældende tidspunkt. HD Forsikring forbeholder sig ret til at ændre hjemmesidens indhold og/eller disse vilkår og betingelser til enhver tid og fra tid til anden uden forudgående meddelelse.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål eller klager vedrørende HD Forsikrings service, ønsker at rette eventuelle fejl i de oplysninger du har givet os, eller ønsker at tilbagekalde en samtykkeerklæring er du velkommen til at kontakte os. Se menupunktet “Kontakt os”.